Формуляр за безплатна правна консултация с адвокат ЗабороваПосочете правилно вашия е-мейл адрес!
На него ще получите нашия отговор!


Безплатната консултация се предоставя на основание чл. 38, ал. 1 от Закона за адвокатурата, във вр. с чл. 5, т. 1-3 от Наредба № 1 за минималните размери на адвокатските възнаграждения.

Сфери на дейност

Събиране на вземания, изпълнителни дела

 

Събиране на вземания (дългове) по съдебен ред се налага да бъде извършено, когато физически лица или търговски дружества отказват да изплатят задълженията си доброволно. Видът на съдебното производство, което се образува, за да бъдат събрани дължимите парични суми, зависи от всеки конкретен случай и от документите, с които разполага кредиторът относно неговите вземания спрямо длъжника.

Препоръчваме винаги в подобни случаи да бъде направен опит за извънсъдебно уреждане на въпроса и сключване на споразумение между страните за доброволно погасяване на задължението. В тези случаи адвокатската кантора осигурява процесуално представителство и съдействие от медиатор за провеждане на преговори между страните. За да бъдат доведени до успешен край преговорите е необходимо страните да направят взаимни компромиси и отстъпки. По този начин те ще спестят време и разноски за съдебни дела и други разходи. При непостигане на съгласие за доброволно изплащане на дължимите суми от длъжника, следва да бъде образувано съдебно производство за принудително събиране на вземанията.

При преценка за започване на съдебните действия следва да бъде взета предвид и изтеклата в полза на длъжника погасителна давност - вземанията на кредитора спрямо длъжника се погасяват с изтичане на петгодишна давност, а за лихвите, неустойките и периодичните плащания давността е три години.

За пристъпване към принудително събиране на дълговете е необходимо вземанията на кредитора да са ликвидни – установени по размер и изискуеми – с настъпил падеж. Следователно трябва да са налице безспорни вземания, които са установени с влязло в сила съдебно решение. Има случаи, в които кредиторът разполага с документи, на основание на които може да бъде образувано сравнително по-бързо съдебно производство, за да бъде издаден изпънителен лист (заповедно производство). Такива са случаите, в които кредиторът разполага с нотариален акт, спогодба или друг договор, с нотариална заверка на подписите, установяващ задълженията на длъжника за заплащане на паричните суми или запис на заповед, издаден в полза на кредитора.

След снабдяване на кредитора с изпълнителен лист трябва да бъде образувано изпълнително дело и да бъдат предприети действия за принудително събиране на дължимите суми. За по-бързи и ефективни резултати в изпълнителното производство се препоръчва да бъдат приложени едновременно няколко изпълнителни способа за събиране на вземанията – запор върху банковите сметки на длъжника, налагане на възбрана върху недвижимите имоти, собственост на длъжника, запор на моторните превозни средства и вземанията на длъжника по договори с трети лица и др.

За постигане на ефективно и бързо събиране вземанията на кредитора следва да бъде направена преценка, с оглед особеностите на всеки конкретен случай, за да бъдат приложени най-подходящите изпълнителни способи и действия.

Адвокатска кантора "АРТИС ЛЕГАЛ" осигурява консултации, процесуално представителство и правна защита на кредитори и длъжници, в производства по събиране на вземания и изпълнителни дела, както и следните правни услуги:

1. Процесуално представителство и защита на кредитори и длъжници при събиране на вземания и по изпълнителни дела;

2. Представителство и посредничество в преговори относно сключване на извънсъдебни споразумения за погасяване на задължения;

3. Процесуално представителство и правна защита на кредитори и длъжници в искови съдебни производства по граждански и търговски дела пред всички съдебни инстанции, особени юрисдикции и арбитражен съд;

4. Образуване и представителство в обезпечителни производства, с цел обезпечаване вземанията на кредитора по бъдещи искове;

5. Процесуално представителство и правна защита на кредитори и длъжници в заповедни производства и образуваните във връзка с тях изпълнителни дела.