Формуляр за безплатна правна консултация с адвокат ЗабороваПосочете правилно вашия е-мейл адрес!
На него ще получите нашия отговор!


Безплатната консултация се предоставя на основание чл. 38, ал. 1 от Закона за адвокатурата, във вр. с чл. 5, т. 1-3 от Наредба № 1 за минималните размери на адвокатските възнаграждения.

Сфери на дейност

Придобиване на българско гражданство

 

Българското гражданство, като правен институт, се урежда от Конституцията на Република България, от Закона за българското гражданство (ЗБГ) и от международните договори, по които Република България е страна и които са в сила при настъпването на фактите или събитията, свързани с гражданството. Гражданство не може да се установява по съдебен ред. Никой не може да бъде лишен от българско гражданство, освен в случаите, изрично предвидени в закон.

Придобиването на българско гражданство може да се стане по няколко начина – по произход, по месторождение и по натурализация. Български гражданин по произход е всеки, на когото поне единият родител е български гражданин. Български гражданин по произход е и всяко лице, което е припознато от български гражданин или чийто произход от български гражданин е установен със съдебно решение.

Български гражданин по месторождение е всяко лице, родено на територията на Република България, ако не придобива друго гражданство по произход.

Българско гражданство може да бъде придобито и по натурализация. Натурализацията е способ за придобиване на гражданство от чужденци и лица без гражданство. Лице, което не е български гражданин, може да придобие българско гражданство, ако към датата на подаване на молбата за натурализация е пълнолетно; преди не по-малко от 5 години е получило разрешение за постоянно или дългосрочно пребиваване в Република България; не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер от български съд и срещу него няма образувано наказателно производство за такова престъпление, освен ако е реабилитирано; има доход или занятие, което му дава възможност да се издържа в Република България; владее български език, което се установява по ред, определен с наредба на министъра на образованието и науката, и е освободено от досегашното си гражданство или ще бъде освободено от него към момента на придобиване на българско гражданство.

Не се изисква освобождаване от досегашното им гражданство за:

1. лица - съпрузи на български граждани;

2. граждани на държава - членка на Европейския съюз, на държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария;

3. граждани на държави, с които Република България има сключени договори, с които се установява взаимност.

В определени от Закона за чужденците в Република България случаи, лице, което е получило разрешение за постоянно пребиваване в България или член на семейството на такова лице, може да придобие българско гражданство, при по-облекчени условия. Специални условия за придобиване на българско гражданство се предвиждат и за лицата, които от не по-малко от 3 години към датата на подаване на молбата за натурализация са получили разрешение за постоянно или дългосрочно пребиваване в Република България и не по-малко от 3 години имат и продължават да са в законно сключен брак с български гражданин или са родени в Република България.

Предвижда се специален режим за придобиване на българско гражданство и за лица, получили статут на бежанец, убежище или хуманитарен статут, както и за лица без гражданство, които преди не по-малко от 3 години към датата на подаване на молбата за натурализация имат разрешение за постоянно или дългосрочно пребиваване в Република България.

Регламентирани са условия за придобиване на българско гражданство по натурализация от лица, които преди не по-малко от една година са получили разрешение за постоянно пребиваване в Република България за извършени инвестиции на основание чл. 25, ал. 1, т. 6 или 7 от Закона за чужденците в Република България и са увеличили инвестицията си при същите условия на закона до стойност от най-малко 2 млн. лева, или са вложили не по-малко от 1 млн. лева в капитала на българско търговско дружество, което изпълнява приоритетен инвестиционен проект, сертифициран по реда на Закона за насърчаване на инвестициите.

Може да придобие българско гражданство по натурализация, при изключително облекчени условия, без да са налице предпоставките по чл. 12, ал. 1, т. 2, 4, 5 и 6 от ЗБГ и лице, което отговаря на едно от следните изисквания:

1. да има български произход;

2. да е осиновено от български гражданин при условията на пълно осиновяване;

3. единият му родител е български гражданин или е починал като български гражданин.

Лице, което не е български гражданин, може да придобие българско гражданство, без да са налице условията по чл. 12, ако Република България има интерес от натурализацията му или ако лицето има особени заслуги към Република България в обществената и икономическата сфера, в областта на науката, технологията, културата или спорта.

Молбата на лице, което отговаря на условията за придобиване на българско гражданство по натурализация, се отхвърля, ако с оглед на поведението му съществуват сериозни причини да се смята, че молителят представлява заплаха за обществения ред, обществения морал, общественото здраве или за националната сигурност.

Натурализация, въз основа на която е придобито българско гражданство, може да бъде отменена, ако лицето:

1. си е послужило с данни или факти, станали основание за придобиване на българско гражданство, за които е установено по съдебен ред, че са неверни, и/или

2. е укрило данни или факти, които, ако са били известни, биха били основание за отказ за придобиване на българско гражданство, и/или;

3. не е поддържало инвестициите, станали основание за придобиване на българско гражданство, за поне двегодишен период, считано от датата на натурализацията.

Отмяната на натурализацията е допустима само до изтичане на 10 години от придобиването на българското гражданство и при условие, че лицето не остава без гражданство. Отмяната на натурализацията на единия съпруг не отменя натурализацията на другия съпруг и на децата, освен ако те са получили българското гражданство въз основа на същите неверни или укрити данни или факти.

Адвокатската кантора осигурява професионално процесуално представителство и съдействие в производството по придобиване на българско гражданство.