Формуляр за безплатна правна консултация с адвокат ЗабороваПосочете правилно вашия е-мейл адрес!
На него ще получите нашия отговор!


Безплатната консултация се предоставя на основание чл. 38, ал. 1 от Закона за адвокатурата, във вр. с чл. 5, т. 1-3 от Наредба № 1 за минималните размери на адвокатските възнаграждения.

Сфери на дейност

Несъстоятелност на търговски дружества

 

Производство по несъстоятелност се открива при неплатежоспособност или свръхзадълженост на търговец. Целта на процедурата е да даде възможност за оздравяване предприятието на длъжника, за да продължи да извършва своята дейност. В случай, че това се окаже невъзможно, производството по несъстоятелност има за цел да осигури справедливо удовлетворяване на кредиторите на длъжника.

Производство по несъстоятелност се открива по подадена до съда писмена молба от длъжника, съответно от ликвидатора или от кредитор на длъжника по търговска сделка, както и от Националната агенция за приходите за публичноправно задължение към държавата или общините, свързано с търговската дейност на длъжника или задължение по частно държавно вземане.

Съд по несъстоятелността е окръжният съд по седалището на търговеца към момента на подаване на молбата за откриване на производство по несъстоятелност.

В производството по несъстоятелност се вземат предвид интересите на кредиторите, длъжника и неговите работници. С откриване на несъстоятелността длъжникът продължава дейността си под надзора на синдика. Той може да сключва нови сделки само след предварително съгласие на синдика и съобразно с мерките, постановени с решението за откриване на производството по несъстоятелност. Съдът може да лиши длъжника от правото да управлява и да се разпорежда с имуществото и да предостави това право на синдика, когато констатира, че с действията си длъжникът застрашава интересите на кредиторите.От вписването на решението за откриване на производството по несъстоятелност изпълнението на задължение към длъжника се приема от синдика.

Кредиторите предявяват писмено своите вземания пред съда по несъстоятелността в срок до един месец от вписване в търговския регистър на решението за откриване на производството по несъстоятелност. Кредиторът посочва основанието и размера на вземането, привилегиите и обезпеченията, съдебен адрес и представя писмени доказателства.

В случай, че предприятието на търговеца не бъде оздравено, имуществото на търговското дружество се осребрява и разпределя между кредиторите. При извършване на разпределение на осребреното имущество вземанията се изплащат в следния ред: вземания, обезпечени със залог или ипотека, или запор или възбрана; разноски по несъстоятелността; вземания, произтичащи от трудови правоотношения, възникнали преди датата на решението за откриване на производството по несъстоятелност; издръжка, дължима по закон от длъжника на трети лица; публичноправни вземания на държавата и общините, като данъци, мита, такси, задължителни осигурителни вноски и други, възникнали до датата на решението за откриване на производство по несъстоятелност; вземания, възникнали след датата на решението за откриване на производството по несъстоятелност и неплатени на падежа; останалите необезпечени вземания, възникнали преди датата на решението за откриване на производството по несъстоятелност.

След разпределяне на имуществото на търговеца, следва заличаване на дружеството от Търговския регистър.

Адвокатската кантора осигурява процесуално представителство и правна защита в производство по несъстоятелност на търговски дружества.