Формуляр за безплатна правна консултация с адвокат ЗабороваПосочете правилно вашия е-мейл адрес!
На него ще получите нашия отговор!


Безплатната консултация се предоставя на основание чл. 38, ал. 1 от Закона за адвокатурата, във вр. с чл. 5, т. 1-3 от Наредба № 1 за минималните размери на адвокатските възнаграждения.

Сфери на дейност

Имоти - защита по съдебни дела

 

Адвокатска кантора "ЗАБОРОВА" осигурява процесуално представителство и правна защита по съдебни дела във връзка със спорове за недвижими имоти, пред всички съдебни инстанции, особени юрисдикции и арбитражен съд, включителноспорове за правото на собственост върху имоти, спорове относно ограничени вещни върху недвижими имоти, делбени дела, дела за защита на владение и др., вещноправни искове за собственост след развода, както и искове за по-голям дял от имуществото, придобито по време на брака.

Законът за собсвеността урежда няколко граждански иска за защита на правото на собственост. Първият иск е по чл. 108 от Закона за собствеността (ЗС) и се нарича в теорията и практиката ревандикационен иск. По силата на този иск собственикът може да претендира своята вещ от всяко лице, което е владее или държи, без да има основание за това. Този иск не се погасява по давност. Искът се предявява пред районния съд, в чийто район се намира спорният недвижим имот. Ищецът в процеса трябва да докаже своята активна легитимация, а именно, че той е собственик на вещта. Затова в процеса се предоставят убедителни доказателства за наличие на правото на собственост. По отношение на недвижимите имоти ищецът е облекчен от формалния характер на тяхното придобиване – нотариални актове и други писмени документи. Ищецът трябва да докаже също, че именно ответникът е лицето, което владее или държи вещта, без да има основание за това. Срещу предявения иск ответникът може да възрази, че е продобил вещта по давност, съгласно чл. 79-86 ЗС. Ответникът може да възрази също, че упражнява фактическата власт върху вещта по силата на придобитото от него ограничено вещно право, например правото на ползване или правото на строеж или че упражнява правото на задържане на имота по чл. 72, ал. 3 от ЗС.

Уважаването на иска по чл. 108 от ЗС става с осъдително решение, което има не само сила на присъдено нещо, но и изпълнителна сила. С решението съдът осъжда ответника да предаде владението и отстъпи собствеността. Въз основа на това решение се издава изпълнителен лист.

Друг иск за защита правото на собственост е негаторния иск. Той е уреден в чл. 109 от ЗС. По силата на закона собственикът може да иска прекратяване на всяко неоснователно действие, което му пречи да упражнява своето право. С тези искове се защитава не само нарушено владение, но извършване и на други действия, които пречат на собственика. Нарушенията могат да имат различни форми. Те могат да се изразят в периодични действия спрямо имота, които пречат на собственика на имота. Нарушенията могат да водят и до създаване на нови състояния в имота, неприемливи за собственика. Взависимост от характера на нарушенията, собственикът може да прибегне до различни негаторни искове за защита. Следователно негаторни са исковете, с които собственикът на един имот иска да се установи правото му на собственост върху имота, както и факта, че ответникът не притежава претендираното от него вещно право върху имота. Може да се иска също ответникът да бъде осъден да престане да извършва определени действия спрямо имота или да отстрани и премахне създадените вече състояния в същия имот и по този начин да възстанови предишното му състояние.

Тези искове могат да се предявяват между съсобственици, както и между собственици и носители на ограничени вещни права върху имота, например ако титулярът на правото на строеж се ползва от земята повече от необходимото собственикът може да предяви негаторен осъдителен иск.

В чл. 109а от ЗС е уреден и един специфичен иск за защита на правото на собственост - иск за определяне на граници. Този иск има за обект само недвижими имоти. Той се упражнява тогава, когато съществува неопределеност на границите между недвижимите имоти. Практиката приема, че искът е неприложим по отношение на недвижимите имоти, чиито граници са определени с влязъл в сила подробен устройствен план, вследствие на което тези имоти са придобили статут на УПИ. По силата на този иск се определят границите само между съседни имоти.

Освен тези искове, всяко лице може да предяви и установителен иск за собственост по чл. 124 от ГПК, за да възстанови правото си, когато то е нарушено, или за да установи съществуването или несъществуването на едно правно отношение или на едно право, когато има интерес от това. Решението, постановено по такъв иск се ползва само със сила на присъдено нещо. Правният интерес е сравнително ограничен. По дефиниция с този иск се цели да се установи едно право. Съдебната практика приема, че с установителния иск за собственост може да се прекъсне придобивната давност по силата на чл. 116 ЗЗД и по този начин собственикът да защити правата си.