Формуляр за безплатна правна консултация с адвокат ЗабороваПосочете правилно вашия е-мейл адрес!
На него ще получите нашия отговор!


Безплатната консултация се предоставя на основание чл. 38, ал. 1 от Закона за адвокатурата, във вр. с чл. 5, т. 1-3 от Наредба № 1 за минималните размери на адвокатските възнаграждения.

Сфери на дейност

Защита от домашно насилие

 

Правата на лицата, пострадали от домашно насилие, мерките за защита и реда за тяхното налагане се уреждат от Закона за защита срещу домашното насилие.Домашно насилие е всеки акт на физическо, психическо или сексуално насилие, както и опитът за такова насилие, принудителното ограничаване на личната свобода и на личния живот, извършено спрямо лица, които се намират или са били в семейна или родствена връзка, във фактическо съпружеско съжителство или които обитават едно жилище.

В случай на домашно насилие пострадалото лице има право да се обърне към съда за защита. В случаите, когато са налице данни за пряка и непосредствена опасност за живота или здравето на пострадалото лице, то може да подаде молба до полицейските органи за налагане на спешни мерки по Закона за Министерството на вътрешните работи. По искане на пострадалото лице всеки лекар е длъжен да издаде документ, в който писмено да удостовери констатираните от него увреждания или следи от насилие.

Всяко лице, пострадало от домашно насилие, може да подаде молба до районния съд за издаване на заповед за защита на пострадалото лице, в срок до един месец от акта на домашно насилие. Към молбата се прилага и декларация от молителя за извършеното насилие. Съдът насрочва открито съдебно заседание, в срок не по-късно от 30 дни от постъпване на молбата. За датата на заседанието се уведомяват пострадалото лице и извършителя на домашното насилие.

В производството по издаване на заповед за защита са допустими гласни и писмени доказателства. Съдът се произнася с решение в открито заседание. При уважаване на молбата съдът издава заповед за защита, с която налага една или повече мерки за защита за пострадалото лице.

Адвокатска кантора "АРТИС ЛЕГАЛ" осигурява консултации и процесуално представителство в производства за защита от домашно насилие.