Формуляр за безплатна правна консултация с адвокат ЗабороваПосочете правилно вашия е-мейл адрес!
На него ще получите нашия отговор!


Безплатната консултация се предоставя на основание чл. 38, ал. 1 от Закона за адвокатурата, във вр. с чл. 5, т. 1-3 от Наредба № 1 за минималните размери на адвокатските възнаграждения.

Сфери на дейност

Данъчно право

 

Адвокатска кантора "ЗАБОРОВА" осигурява консултации, процесуално представителство и правна защита по данъчноправни въпроси пред данъчната администрация и всички съдебни инстанции, както и следните правни услуги:

  • Консултации в областта на данъчното право;
  • Представителство пред данъчната администрация;
  • Предоставяне на правни услуги във връзка с данъчното облагане;
  • Обжалване и защита по данъчно-ревизионни актове;
  • Процесуално представителство и правна защита по данъчни дела.