Формуляр за безплатна правна консултация с адвокат ЗабороваПосочете правилно вашия е-мейл адрес!
На него ще получите нашия отговор!


Безплатната консултация се предоставя на основание чл. 38, ал. 1 от Закона за адвокатурата, във вр. с чл. 5, т. 1-3 от Наредба № 1 за минималните размери на адвокатските възнаграждения.

Сфери на дейност

Брачен договор

 

Брачният договор е писмено споразумение между бъдещи или настоящи съпрузи. Договорът може да се сключикакто преди брака, така и по време на неговото действие. Посредством този договор се уреждат имуществените отношения между съпрузите по време на брака и в случай на прекратяването му. Брачният договор съдържа уговорки само относно имуществени отношения между страните. Предмет на брачния договор не могат да бъдат права и задължения, които имат личен характер.

С брачния договор могат да бъдат уредени правата на страните, както по отношение на имуществото, което се придобива по време на брака, така и по отношение на притежаваното от страните имущество преди брака.

Не е допустима уговорка предбрачно имущество на една от страните да стане съпружеска имуществена общност. Страните обаче могат да договорят имот, лична собственост на единия съпруг, да стане изключителна собственост на другия съпруг. Съпрузите могат да се споразумеят също имот, придобит по време на брака, да стане изключителна собственост на единия съпруг. В този случай следва да се има предвид, че не могат да бъдат накърнени права на трети лица, придобити преди сключването на договора.

С брачния договор могат да се уредят начините на управление и разпореждане с имуществото, включително и със семейното жилище. Предмет на договора могат да бъдат и въпросите, свързани с участието на страните в разходите и задълженията в семейството. Брачният договор може да съдържа и уговорки относно имуществените последици за страните в случай на развод, както и относно всички основни последици от прекратяването на брака – кой от съпрузите ще упражнява родителските права по отношение ненавършилите пълнолетие деца, режима на личните отношения между другия съпруг и децата, ползването на семейното жилище след прекратяването на брака, издръжката на съпрузите по време на брака, както и при развод, размера на издръжката на децата от брака и фамилното име на съпругата след прекратяването на брака Предмет на договора могат да бъдат и други имуществени отношения, доколкото това не противоречи на разпоредбите на Семейния кодекс.

За неуредените с брачния договор имуществени отношения се прилага законовият режим на общност – имущество, придобито по време на брака, се смята за съпружеска имуществена общност.

Брачният договор се сключва лично от страните в писмена форма с нотариална заверка на съдържанието и на подписите. Брачният договор, с който се прехвърля право на собственост или се учредява или прехвърля друго вещно право върху недвижим имот, се заверява от нотариус, в чийто район се намира имотът.

Договорът, с който се прехвърля право на собственост или се учредява или прехвърля друго вещно право върху недвижим имот, има прехвърлително действие и се вписва в имотния регистър в деня на нотариалното удостоверяване, когато е сключен по време на брака. Когато договорът е сключен преди встъпването в брак, той се представя за вписване от нотариуса в деня на получаване от него на удостоверението за сключване на граждански брак. Когато брачният договор е сключен по време на брака, за неговото сключване се прави отбелязване в акта за сключване на граждански брак и договорът се регистрира в Агенцията по всписвания.

Брачният договор поражда действие от момента на сключване на брака, а когато е сключен по време на брака - от деня на сключване на договора или от друга дата, определена в него. Договорът може да бъде променен или прекратен след сключване на брак. Изменението на брачния договор се извършва във формата за неговото сключване.

Брачният договор може да се прекрати по взаимно съгласие на страните. В този случай те могат да изберат законов режим или да сключат нов договор. Ако не направят това - прилага се законовият режим на общност. Договорът може да бъде прекратен по иск на единия съпруг при съществена промяна на обстоятелствата, ако договорът сериозно застрашава интересите на съпруга, на ненавършилите пълнолетие деца или на семейството. Брачният договор се прекратява и при прекратяване на брака, освен клаузите, които уреждат последиците от прекратяването и са предназначени да действат и след него.

Брачният договор може да бъде развален по съдебен ред, ако това не противоречи на принципите на този кодекс и на добрите нрави. Развалянето може да бъде и частично, и има действие за в бъдеще.

Адвокатската кантора предоставя правни консултации и изготвяне на Брачни договори.