Формуляр за безплатна правна консултация с адвокат ЗабороваПосочете правилно вашия е-мейл адрес!
На него ще получите нашия отговор!


Безплатната консултация се предоставя на основание чл. 38, ал. 1 от Закона за адвокатурата, във вр. с чл. 5, т. 1-3 от Наредба № 1 за минималните размери на адвокатските възнаграждения.

Сфери на дейност

Банково право. Защита по дела срещу банки

Осъждане на банки за едностранно увеличение на лихвения процент по договори за кредит

 

В последните години започна формирането на съдебна практика по дела, заведени от кредитополучатели срещу банки, за обявяване нищожността на клаузата от договора за банков кредит, която дава право на банката едностранно да променя лихвения процент по договора. Нараства броят на делата, по които съдът обявява тази клауза за нищожна и осъжда банката да заплати на кредитополучателя сумите, които е получила вследствие едностранното увеличение на лихвения процент по договора за кредит.

Клаузата от договора за банков кредит и общите условия на банката, която дава право на банката едностранно да променя лихвения процент по договора е неравноправна на основание чл. 143, т. 10 от Закона за защита на потребителите (ЗПП): „Неравноправна клауза в договор, сключен с потребител, е всяка уговорка в негова вреда, която не отговаря на изискването за добросъвестност и води до значително неравновесие между правата и задълженията на търговеца или доставчика и потребителя, като позволява на търговеца или доставчика да променя едностранно условията на договора въз основа на непредвидено в него основание.»

Посочената клауза е неравноправна и на основание чл. чл. 143, т. 12 от ЗПП, тъй като дава право на търговеца да увеличава цената, без потребителят да има право в тези случаи да се откаже от договора, ако окончателно определената цена е значително завишена в сравнение с цената, уговорена при сключването на договора. При договорите за банков кредит не е предвидена възможността кредитопоучателят да може да се откаже от сключения договор, без това да породи за него допълнителни утежняващи обстоятелства.

Посочената наравноправна клауза от договора за баков кредит е нищожна, на основание разпоредбата на чл. 146, ал. 1 от ЗПП, тъй като не е уговорена индивидуално. Клаузата е била изготвена предварително и поради това потребителят не е имал възможност да влияе върху съдържанието й.

Законът за защита на потребителите въвежда разпоредбите на Директива 93/13/ЕИО на Съвета на европейските общности относно неравноправните клаузи в потребителските договори и по-специално на чл. 3, съгласно който «В случаите, когато дадена договорна клауза не е индивидуално договорена, се счита за неравноправна, когато въпреки изискването за добросъвестност, тя създава в ущърб на потребителя значителна неравнопоставеност между правата и задълженията, произтичащи от договора», като «Не се счита за индивидуално договорена клауза, която е съставена предварително и следователно потребителят не е имал възможност да влияе на нейното съдържание, по-специално във връзка с договори с общи условия.»

Увеличават се делата, по които съдът обявява за изцяло неравноправна клаузата от договора за банков кредит, според която банката разполага с правото едностранно да увеличава годишния лихвен процент. Аргументите на съда, са че посочената клауза нарушава изискването за добросъвестност и води до значително неравновесие между правата и задълженията на страните по договора за кредит и следователно е нищожна.

Поради обстоятелството, че банката е получила парична сума, въз основа на едностранно изменение на лихвения процент, предприето по силата на нищожната клауза, налице е неоснователно обогатяване в хипотезата на първия фактически състав на чл. 55, ал. 1 от ЗЗД – обогатяване при начална липса на основание, когато още при самото получаване липсва основание за това. Съдът приема, че липсва правно основание за заплащането на ответника на претендираната сума и същата подлежи на възстановяване на ищеца, поради което осъжда банката да заплати неправомерно получената парична сума, ведно със законната лихва и направените по делото разноски.

В областта на Банковото право Адвокатска кантора "АРТИС ЛЕГАЛ" извършва следните правни услуги:

  • Правни консултации и съдействие при подготовка на документи за сключване на всички видове договори за банков кредит;
  • Процесуално представителство и правна защита по банкови дела, по дела с лизингови дружества и небанкови финансови институции;
  • Консултации и изготвяне на договори за учредяване на кредитни обезпечения – договори за ипотека, залози, поръчителство, встъпване в дълг, поемане на дълг и др.;
  • Консултации и представителство пред съд по спорове относно договори за банков кредит, договори за финансов и оперативен лизинг;
  • Консултации и съдействие при предоговаряне на договори за банков кредит;
  • Правно обслужване на банки и небанкови финансови институции;
  • Правни анализи и обслужване по сключване на банкови сделки - договори за кредит, акредитиви, банкови гаранции, финансиране на придобивания и реструктурирания, обезпечаване на дълг, реструктуриране на дълг и др.

Адвокатската кантора осигурява професионално процесуално представителство и съдействие в областта на Банковото право.